芬兰剧

戏班小子_91y-商人-上下

集结号-上下分-微信联系

正在播放:正片

切换线路>

戏班小子_91y-商人-上下

正片

古装  集结号上下总行代理  2012 

播放地址

mgtv

mgtv

剧情介绍

树上流莺三两声 ,戏班十年此地扁舟住。###shù shàng liú yīng sān liǎng shēng ,shí nián cǐ dì biǎn zhōu zhù 。

回首画桥烟水,戏班念故人、戏班匆匆何处。客情怀远,云迷北树 ,草连南浦。离合悲欢,去留迟速,问春无语。笑刘郎,不道无桃可种,苦留春住。###huí shǒu huà qiáo yān shuǐ ,niàn gù rén 、cōng cōng hé chù 。kè qíng huái yuǎn ,yún mí běi shù ,cǎo lián nán pǔ 。lí hé bēi huān ,qù liú chí sù ,wèn chūn wú yǔ 。xiào liú láng ,bú dào wú táo kě zhǒng ,kǔ liú chūn zhù 。樱桃抄乳酪。正雨厌肥梅,戏班风忺吹箨。咸瞻格天阁 。见十眉环侍,戏班争鸣弦索。茶瓯试沦。更良夜、沉沉细酌。问间生、此日为谁,曾向玉皇、案前持橐。###yīng táo chāo rǔ lào 。zhèng yǔ yàn féi méi ,fēng xiān chuī tuò 。xián zhān gé tiān gé 。jiàn shí méi huán shì ,zhēng míng xián suǒ 。chá ōu shì lún 。gèng liáng yè 、chén chén xì zhuó 。wèn jiān shēng 、cǐ rì wéi shuí ,céng xiàng yù huáng 、àn qián chí tuó 。

戏班小子_91y-商人-上下

龟鹤。从他祝寿,戏班未比当年,戏班阴功堪托。天应不错。教公议 ,细评泊。自和戎以来,谋国多少,萧曹卫霍。奈胡儿自若,惟守绍兴旧约。###guī hè 。cóng tā zhù shòu ,wèi bǐ dāng nián ,yīn gōng kān tuō 。tiān yīng bú cuò 。jiāo gōng yì ,xì píng bó 。zì hé róng yǐ lái ,móu guó duō shǎo ,xiāo cáo wèi huò 。nài hú ér zì ruò ,wéi shǒu shào xìng jiù yuē 。弄晴台馆收烟候,戏班时有燕泥香坠 。宿酲未解 ,戏班单衣初试,腾腾春思。前度桃花,去年人面,重门深闭。记彩鸾别后,青驄归去,长亭路、芳尘起。###nòng qíng tái guǎn shōu yān hòu ,shí yǒu yàn ní xiāng zhuì 。xiǔ chéng wèi jiě ,dān yī chū shì ,téng téng chūn sī 。qián dù táo huā ,qù nián rén miàn ,zhòng mén shēn bì 。jì cǎi luán bié hòu ,qīng cōng guī qù ,zhǎng tíng lù 、fāng chén qǐ 。十二屏山遍倚。任苍苔、戏班点红如缀。黄昏人静,戏班暖香吹月,一帘花碎。芳意婆娑,绿阴风雨,画桥烟水。笑多情司马,留春无计,湿青衫泪。###shí èr píng shān biàn yǐ 。rèn cāng tái 、diǎn hóng rú zhuì 。huáng hūn rén jìng ,nuǎn xiāng chuī yuè ,yī lián huā suì 。fāng yì pó suō ,lǜ yīn fēng yǔ ,huà qiáo yān shuǐ 。xiào duō qíng sī mǎ ,liú chūn wú jì ,shī qīng shān lèi 。

戏班小子_91y-商人-上下

送春曾到百花洲。夕阳收。暮云雷。想伴花神,戏班骑鹤上扬州 。回首湖山情味淡,戏班重把酒,更登楼。###sòng chūn céng dào bǎi huā zhōu 。xī yáng shōu 。mù yún léi 。xiǎng bàn huā shén ,qí hè shàng yáng zhōu 。huí shǒu hú shān qíng wèi dàn ,zhòng bǎ jiǔ ,gèng dēng lóu 。相思南浦古津头。未拿舟。已惊鸥。柳外归鸦 ,戏班点点是离愁。空倚阳关三叠曲,戏班歌不尽,水东流。###xiàng sī nán pǔ gǔ jīn tóu 。wèi ná zhōu 。yǐ jīng ōu 。liǔ wài guī yā ,diǎn diǎn shì lí chóu 。kōng yǐ yáng guān sān dié qǔ ,gē bú jìn ,shuǐ dōng liú 。

戏班小子_91y-商人-上下

灯火烘春,戏班楼台浸月 ,戏班良宵一刻千金。锦步承莲,彩云簇仗难寻 ,蓬壶影动星球转,映两行、宝珥瑶簪。恣嬉游,玉漏声催 ,未歇芳心。###dēng huǒ hōng chūn ,lóu tái jìn yuè ,liáng xiāo yī kè qiān jīn 。jǐn bù chéng lián ,cǎi yún cù zhàng nán xún ,péng hú yǐng dòng xīng qiú zhuǎn ,yìng liǎng háng 、bǎo ěr yáo zān 。zì xī yóu ,yù lòu shēng cuī ,wèi xiē fāng xīn 。

笙歌十里夸张地,戏班记年时行乐,戏班憔悴而今。客里情怀,伴人闲笑闲吟。小桃未静刘郎老,把相思、细写瑶琴 。怕归来,红紫欺风 ,三径成阴 。###shēng gē shí lǐ kuā zhāng dì ,jì nián shí háng lè ,qiáo cuì ér jīn 。kè lǐ qíng huái ,bàn rén xián xiào xián yín 。xiǎo táo wèi jìng liú láng lǎo ,bǎ xiàng sī 、xì xiě yáo qín 。pà guī lái ,hóng zǐ qī fēng ,sān jìng chéng yīn 。六十今朝是。甲子从头起。堂堂去,戏班千千岁。是非华表鹤,戏班深浅蓬莱水。翁不管,年年先共黄花醉。###liù shí jīn cháo shì 。jiǎ zǐ cóng tóu qǐ 。táng táng qù ,qiān qiān suì 。shì fēi huá biǎo hè ,shēn qiǎn péng lái shuǐ 。wēng bú guǎn ,nián nián xiān gòng huáng huā zuì 。

近畿贤太守,戏班陆地隐神仙。功高玉记,戏班名通紫府自长年。拂拭壶中光景 ,游戏人间风月,富贵本青毡 。十载五分牧,惠泽浸江天。把文章,做勋业,德才全。龟峰堂上,满城和气入歌筵。春在百花庭院,坐拥十眉珠翠,寿酒吸长川。来岁称觞处,稳向凤池边。###jìn jī xián tài shǒu ,lù dì yǐn shén xiān 。gōng gāo yù jì ,míng tōng zǐ fǔ zì zhǎng nián 。fú shì hú zhōng guāng jǐng ,yóu xì rén jiān fēng yuè ,fù guì běn qīng zhān 。shí zǎi wǔ fèn mù ,huì zé jìn jiāng tiān 。bǎ wén zhāng ,zuò xūn yè ,dé cái quán 。guī fēng táng shàng ,mǎn chéng hé qì rù gē yàn 。chūn zài bǎi huā tíng yuàn ,zuò yōng shí méi zhū cuì ,shòu jiǔ xī zhǎng chuān 。lái suì chēng shāng chù ,wěn xiàng fèng chí biān 。倚东风笑问。落红啼鴂,戏班清明来未。小雨弄睛,戏班做轻寒天气,南极光中 ,五云深处,人庆秋岁。翡翠屏间,琉璃帘下,彩衣明媚。九老风流,五侯家数,如此乾坤,有人如此。天正烦君,作江南一瑞。世上今秦,山中古晋,尽不经吾意。但要牡丹 ,年年今日,伴人沈醉。###yǐ dōng fēng xiào wèn 。luò hóng tí guī ,qīng míng lái wèi 。xiǎo yǔ nòng jīng ,zuò qīng hán tiān qì ,nán jí guāng zhōng ,wǔ yún shēn chù ,rén qìng qiū suì 。fěi cuì píng jiān ,liú lí lián xià ,cǎi yī míng mèi 。jiǔ lǎo fēng liú ,wǔ hóu jiā shù ,rú cǐ qián kūn ,yǒu rén rú cǐ 。tiān zhèng fán jun1 ,zuò jiāng nán yī ruì 。shì shàng jīn qín ,shān zhōng gǔ jìn ,jìn bú jīng wú yì 。dàn yào mǔ dān ,nián nián jīn rì ,bàn rén shěn zuì 。

萸房初荐,戏班橙子新搓。菊松图下捧金荷。看翁将息,戏班后生似、去年些。更眼前、稚子又多 。###yú fáng chū jiàn ,chéng zǐ xīn cuō 。jú sōng tú xià pěng jīn hé 。kàn wēng jiāng xī ,hòu shēng sì 、qù nián xiē 。gèng yǎn qián 、zhì zǐ yòu duō 。鬓绿颜酡。对花醉、戏班把花歌。熙宁安乐好行窝。佳辰虽异,戏班翁此兴、不输他。更如何、欢喜也呵。||###bìn lǜ yán tuó 。duì huā zuì 、bǎ huā gē 。xī níng ān lè hǎo háng wō 。jiā chén suī yì ,wēng cǐ xìng 、bú shū tā 。gèng rú hé 、huān xǐ yě hē 。||

返回首页返回顶部